அப்போ தருவதற்காக

அப்போ  தருவதற்காக  ஊழல்  செய்து   சேர்த்த   பணத்தை   அவர்கள்   என்ன   செய்வார்கள்  ?   இதுவும்   ஒரு    லாபம்தானே   அவர்களுக்கு  ஏன்  வாங்கிக் கொண்டு
ஓட்டை  மாற்றிப்   போடலாமே?

Comments