ஒரு நடு இரவில் டெலிபோன் மணி ஒலிக்கிறது...

ஒரு நடு இரவில் டெலிபோன் மணி ஒலிக்கிறது...
📞 ??
கணவன் : போன் எனக்கா இருந்தா, நான்
இல்லைன்னு சொல்லிரு....
மனைவி : அவரு வீட்ல இருக்காரு....
#கணவன்: அடியே... என்னடி லூசா நீ....
இல்லைன்னு சொல்ல
சொன்னேன்ல.
மனைவி: யோவ்... பேsசாம படுய்யா... அந்த போன்
வந்தது எனக்கு ..

Comments