பெரிய எண்ணங்களை

📚📕📖  பெரிய  எண்ணங்களை  சிந்தனை  செய்;  ஆனால்  சிறிய  இன்பங்கலுக்குச்  சந்தோஷப்படு|                          _____ எச். ஜாக்சன் பிரவுன் ஜுனியர்

Comments