இலட்சிய வாதியின் நோக்கம் அவனுக்கு மட்டும

இலட்சிய வாதியின் நோக்கம் அவனுக்கு மட்டும் உரியது என்றால் அவனது இலட்சியத்தால் உலகம் மாறுதல் என்பது சுயநலமாகிறது விளைவு மக்களுக்கு கேடு நிகழ்கிறது
.- ஜோதி

Comments