கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபட அங்காரகன் மந்திரம்

கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபட அங்காரகன் மந்திரம்

(share) செய்யுங்கள்)

மங்ளோ பூமிபுத்ரஸ்ச ருணஹர்த்தா தனப்ரத:
ஸ்திராஸனோ மஹாய: ஸ்ர்வகர்ம விரோதக:
அங்காரக மஹாபாக பகவன் பக்தவத்ஸல
த்வாம் நமாமி மமாஸேஷம் ருணமாஸு வினாஸய.

இம் மந்திரத்தை108 முறை ஜபிக்க கடன் தொல்லைதீரும்

Comments