குன்றாத சிறப்புடைய...

குன்றாத
சிறப்புடைய...

பெற்றோரை
வணங்குதல்...

இனிது...

- இனியவை
நாற்பது -

தூய
சொற்களை
பேசுபவர்...

துன்பங்களை
எதிர்
கொள்ள
துணிவு
கொள்பவர்...

எல்லா
பிறப்புகளையும்
அறுத்து...

முக்தி
அடைவர்...

- இன்னிலை -

கீழ்
குளத்தோன்...

கல்வி
அறிவு
பெற்றிருப்பின்...

அதனை
மதிப்பவனே...

மேல்
குலத்தோன்...

- புற நானூறு -

ஒழுக்கத்தில்
நிலை
பெறுதல்...

பல
நூல்களை
ஆராய்ந்து
அறியும்
அறிவு...

பகைவர்க்கு
அஞ்சாத
நிலை...

எதிரிகளை
கூட
வழிநடத்தும்
ஆற்றல்...

இவைகளே
தனி
மனிதனின்
அழகு...

- ஏலாதி -

Comments