ஆண்களுக்கு குவாட்டர்...! பெண்களுக்கு ஸ்கூட்டர்...!

ரத்தினசசுருக்கமாக சொன்னால்..

இந்த தேர்தல் முடிவு ஆண்களுக்கு குவாட்டர்...! பெண்களுக்கு ஸ்கூட்டர்...! 😳😳😳😂😂😂

Comments