என்னை வெட்டி வீழ்த்தும்

என்னை வெட்டி வீழ்த்தும் போது உன்னால் தடுக்க முடியவில்லை...!!
உன்னை வெயில் வாட்டி வதைக்கும் போது என்னால் தடுக்க முடியவில்லை...!!!
இப்படிக்கு,
- மரங்கள்...!!!

Comments