பொருள் உடைமையின் சிறப்பு

நினைவு
         கூர்வோம்
""""""""" """"""""" """"""""""
பொருள்
    உடைமையின்
              சிறப்பு
"""""""""" """""""""" """"""""
நிறைபொருள்
   உடையவர்
நிந்தை
   சொல்லினும
முறையுறு
    வழக்குஎன
மொழிந்து
    போற்றுவர்;
வறுமைமிக்கு
    உடையவர்
வழங்கும்
    வாய்மொழி
அறமொழி
     ஆகினும்
அதனை
    எள்குவர்.
(விவேக
     சிந்தாமணி)

Comments