பாகிஸ்தானியப் பெண் திரைப்பட இயக்குனர் ஷர்மின் ஒபாய்ட் சினாய்

📚📕📖  பாகிஸ்தானியப்  பெண்  திரைப்பட  இயக்குனர்  ஷர்மின்  ஒபாய்ட்  சினாய்  இரண்டாவது  முறையாக  ஆஸ்கர் விருதை  தனது  " A  Girl  in  the  River_ T  Price  of  For giveness "  என்ற  ஆ வ ணப்  படத்திற்காகப்  பெற்றிருக்கிறார்.

Comments